Klientom poskytujeme odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických zariadeniach VN a NN:

  • prvé (východiskové)
  • pravidelné (periodické)
  • mimoriadne

Je všeobecne známe, že po montáži, alebo celkovej rekonštrukcii elektrického zariadenia musí byť vykonaná východisková revízia.

Menej známym faktom ale je, že podľa §9 zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 je zamestnávateľ (zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu) povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení. Za týmto účelom je teda povinný zabezpečovať pravidelné OPaOS, t.j. periodické revízie na elektrických zariadeniach.

Intervaly medzi jednotlivými periodickými revíziami sa stanovujú na základe určenia vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie podľa STN 33 2000-5-51:2007 (Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektovej dokumentácie, alebo východiskovej revízie elektrického zariadenia).

Obzvlášť zanedbanou kategóriu elektrických zariadení v zmysle pravidelných revízií je elektrické ručné náradie rutinne používané vo firmách a domácnostiach.

Periodicita OPaOS určená podľa pracovného využitia a triedy ochrany:

Skupina podľa
používania (A-C)

Náradie je triedy ochrany
(I,II,III)

OPaOS minimálne
raz za

A I.
II. a III.
6 mesiacov
12 mesiacov
B I.
II. a III.
3 mesiacov
6 mesiacov
C I.
II. a III.
2 mesiacov
3 mesiacov

skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)

Zdroj: kópia z normy STN 33 1600:1996